Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiama informacija, kaip įmonė UAB „Vertimų projektai“ tvarko asmens duomenis ir kaip jos svetainėje naudojami slapukai. Čia taip pat aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės.
Ši Politika taikoma UAB „Vertimų projektai“ ir asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Vertimų projektai“teikiamomis paslaugomis ir (arba) veikla.
UAB „Vertimų projektai“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. UAB „Vertimų projektai“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.
Atkreipiame dėmesį, kad ateityje ši Politika, atsižvelgiant į teisės aktų ir UAB „Vertimų projektai“ veiklos pokyčius, gali būti keičiama, todėl skatiname periodiškai ją peržiūrėti.

Tvarkomų asmens duomenų Valdytojas

Tvarkomų asmens duomenų Valdytojas yra UAB „Vertimų projektai“, juridinio asmens kodas: 301697683, buveinės registracijos adresas: Danės g. 6, Klaipėda, LT-92109 Klaipėda, tel.: +370 65798080, svetainė: www.vertimuprojektai.lt (toliau – Svetainė).

Asmens duomenų Tvarkytojas

UAB „Vertimų projektai“ tvarko užsakovo asmeninius duomenis tokia aprėptimi ir tvarka, kokia reikalaujama ir leidžiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių aktų. Užsakovo duomenis taip pat turi teisę gauti ir tvarkyti kiti UAB „Vertimų projektai“ asmens duomenų tvarkytojai. Daugiau informacijos apie UAB „Vertimų projektai“ duomenų tvarkymo bendradarbiavimo partnerius galite gauti susisiekę skyrelyje „Kontaktai“ esančiais kontaktiniais adresais.

Taikomi teisės aktai

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR);
- Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.

Duomenys, kuriuos tvarko UAB „Vertimų projektai“

Asmens duomenų kategorijos, kurias tvarko UAB „Vertimų projektai“, priklauso nuo Duomenų subjektui teikiamų paslaugų. UAB „Vertimų projektai“ turi teisę tvarkyti šias asmenų duomenų kategorijas Politikoje nurodytais tikslais:
- vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, korespondencijos adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;
- banko duomenys;
- asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento numeris, išdavimo data ir vieta, ir kt.);
- duomenys, kuriuos Klientas pats pateikia UAB „Vertimų projektai“;
- vaizdo stebėjimo įrašai ir vaizdai.

UAB „Vertimų projektai“ tvarko šiuos duomenis apie naudojimąsi paslaugomis pagal Politikoje apibrėžtas nuostatas:
- slapukų duomenis (svetainės peržiūrėjimo duomenis) – apie lankymąsi UAB „Vertimų projektai“ Svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

UAB „Vertimų projektai“ asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su Duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų UAB „Vertimų projektai“ taikomų pareigų vykdymas. UAB „Vertimų projektai“ taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija (pavyzdžiui, siekdama sustiprinti IT saugumą), įgyvendinusi Bendruoju duomenų apsaugos reglamento nustatytus reikalavimus. Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
UAB „Vertimų projektai“ Duomenų subjekto duomenis gali tvarkyti šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai gaunamas atskiras Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):
• UAB „Vertimų projektai“ paslaugoms teikti ir kitai veiklai, įskaitant rizikos vertinimą, vykdyti, kaip tai numatyta UAB „Vertimų projektai“ veiklai taikomuose teisės aktuose;
• Duomenų subjektui informuoti apie jo paslaugų, pirkimo-pardavimo ir kitas sutartis su UAB „Vertimų projektai“;
• Duomenų subjektui informuoti apie UAB „Vertimų projektai“ paslaugas;
• informacijai iš Duomenų subjekto apie UAB „Vertimų projektai“ paslaugas gauti;
• Duomenų subjekto UAB „Vertimų projektai“ paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms operacijoms analizuoti  ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią Duomenų subjekto aptarnavimą ir asmeninių pasiūlymų teikimą;
• teisinėms prievolėms vykdyti, įskaitant principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją;
• techninių priemonių ir IT infrastruktūros apsaugai, priežiūrai ir tobulinimui, vykdant piktnaudžiavimo paslaugomis prevenciją bei siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą;
• kitai teisėtais tikslais, kaip nurodyta teisės aktuose.
Duomenų subjektų teisės
Duomenų subjektas turi duomenų apsaugos teisės aktų jam garantuojamą teisę kreiptis į Asmens duomenų valdytoją, kad Asmens duomenų valdytojas, nustatęs Duomenų subjekto asmens tapatybę:
• pateiktų informaciją apie tai, ar tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei tvarko, kad supažindintų Duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių yra gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi (įskaitant automatizuotą sprendimų priėmimą, jo reikšmę ir pasekmes Duomenų subjektui), kiek laiko yra saugomi, kam teikiami (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis);
• ištaisytų ar patikslintų neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
• esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“);
• esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
• raštu ar bendrai naudojama elektronine forma pateiktų Duomenų subjekto Asmens duomenų valdytojui pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi taikant automatizuotas priemones, jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, ir, jei įmanoma, perduotų tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į asmens duomenų perkeliamumą).
Tais atvejais, kai Duomenų subjekto asmens duomenis UAB „Vertimų projektai“ ryšio kanalais (žr. skyrelį „Kontaktai“) tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiamas dėmesys, kad, atšaukus sutikimą, gali būti, kad UAB „Vertimų projektai“ ryšio kanalais (žr. skyrelį „Kontaktai“) negalės Duomenų subjektui pasiūlyti tam tikrų paslaugų ar produktų, tačiau ir toliau naudos Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydama su Duomenų subjektu sudarytą sutartį ar jei to reikalauja įstatymai.
Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad:
• būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Asmens duomenų valdytojui raštu arba kitu būdu, kuriuo galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų valdytojo teisėti interesai;
• būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą) ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų;
• kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą.
Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.ada.lt), jei Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiat jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į UAB „Vertimų projektai“ ryšio kanalais (žr. skyrelį „Kontaktai“), kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.
Kaip UAB „Vertimų projektai“ gauna Duomenų subjekto asmens duomenis?

UAB „Vertimų projektai“ gauna Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas:
- naudojasi UAB „Vertimų projektai“ paslaugomis (UAB „Vertimų projektai“ biure arba nuotoliniu būdu, po Duomenų subjekto identifikavimo);
- prašo UAB „Vertimų projektai“ daugiau informacijos apie paslaugas Duomenų subjektams arba susisiekia su UAB „Vertimų projektai“, kai tai susiję su skundu arba informacijos prašymu, po Duomenų subjekto identifikavimo;
- dalyvauja apklausose;
- lankosi arba peržiūri UAB „Vertimų projektai“ svetainę;

UAB „Vertimų projektai“ gali tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kurie gauti iš trečiųjų asmenų, jeigu Duomenų subjektas su tuo sutinka (pvz., iš skolų istorijos duomenų bazės turėtojo ir pan.).

UAB „Vertimų projektai“ gali tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kurie gauti apie Duomenų subjektą iš kitų bendrovių, žr. šios Politikos „Keitimasis Duomenų subjekto asmeniniais duomenimis“ nuostatas).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra apibrėžiami vidaus teisės aktuose, atsižvelgiant į su Duomenų subjektu sudarytų sutarčių pobūdį, UAB „Vertimų projektai“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).
Asmens duomenis, surinktus teikiant paslaugas, UAB „Vertimų projektai“ bendruoju atveju tvarko tol, kol Duomenų subjektas naudojasi UAB „Vertimų projektai“ paslaugomis, ir saugo dar 10 metų po to, kai Duomenų subjektas nustoja tomis paslaugomis naudotis.
Jei Duomenų subjektas naudoja UAB „Vertimų projektai“ įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant Duomenų subjekto kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

Keitimasis Duomenų subjekto asmeniniais duomenimis.

Kad teiktų Duomenų subjektui paslaugas, UAB „Vertimų projektai“ gali keistis Duomenų subjekto asmens duomenimis su:
- partneriais arba institucijomis, kurios dalyvauja užtikrinant Duomenų subjekto užsakytų paslaugų arba paslaugų, kuriomis jis naudojasi, teikimą;
- skolų išieškojimo agentūromis, kredito informacijos biurais, skolų istorijų duomenų bazių valdytojais arba kitomis skolų išieškojimo organizacijomis;
- perėmėjais – siekiant užtikrinti efektyvų pinigų srautų valdymą, UAB „Vertimų projektai“ turi teisę pareikšti reikalavimus skolininkui arba skolininkams.

UAB „Vertimų projektai“ privalo pateikti informaciją, susijusią su asmeniu, šioms institucijoms ir tarnyboms:
- teisėsaugos įstaigoms, teismui arba kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, jei tai nustatyta norminių aktų arba yra atitinkamos institucijos prašymas pateikti informaciją;
- UAB „Vertimų projektai“ pateiks Duomenų subjekto asmens duomenis tik esant apibrėžtam ir teisėtam tikslui, teisiniam pagrindui bei reikiamu ir pakankamu kiekiu, laikantis norminių aktų reikalavimų ir atsižvelgiant į konkrečios situacijos objektyvias aplinkybes.

Kaip UAB „Vertimų projektai“ apsaugo bendrovės žinioje esančius Duomenų subjekto asmens duomenis?

UAB „Vertimų projektai“ užtikrina, nuolat peržiūri ir tobulina apsaugos priemones, kad apsaugotų Kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo arba sunaikinimo. Tuo tikslu UAB „Vertimų projektai“ naudoja šiuolaikines technologijas, technines ir organizacines priemones, įskaitant naudojimąsi užkardomis, įsibrovimų aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų užšifravimą.

UAB „Vertimų projektai“ atidžiai patikrina visus paslaugų teikėjus, kurie UAB „Vertimų projektai“ vardu ir bendrovėje tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, taip pat įvertina, ar bendradarbiaujantys partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas apsaugos priemones, kad kliento asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas, kiek leidžiama UAB „Vertimų projektai“, ir norminių aktų reikalavimus. Bendradarbiavimo partneriams neleidžiama tvarkyti Užsakovo asmens duomenų savo reikmėms.

UAB „Vertimų projektai“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jeigu tai nesusiję su UAB „Vertimų projektai“, o įvyko, pavyzdžiui, dėl Duomenų subjekto kaltės ir (arba) aplaidumo.

Kilus grėsmei Kliento asmens duomenims, UAB „Vertimų projektai“ apie tai praneša Duomenų subjektui.

Slapukų politika

UAB „Vertimų projektai“ naudoja slapukus, kad pagerintų savo svetainės lankytojų, kurie mato svetainę tiek darbalaukyje, tiek mobiliajame įrenginyje, patirtį ir paskelbė šią Slapukų politiką. Politika paaiškina, kas yra slapukai ir kaip UAB „Vertimų projektai“ juos naudoja savo tinklalapiuose. Jei nenorite susidurti su slapukais naršydami UAB „Vertimų projektai“ tinklalapyje, galite pakeisti naršyklės ir (arba) mobiliojo įrenginio nustatymus ir pasirinkti, ar norite apriboti ar blokuoti slapukus.
 
Kas yra slapukai?
 
Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį asmeniui lankantis Svetainėje. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant parodyti būtent lankytojui skirtą reklamą ir pagerinti savitarnos portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapių funkcijos gali neveikti.
Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti adresu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
 
Kaip UAB „Vertimų projektai“ naudoja slapukus?

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

2 metai

Unikalus id

_gat

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

1 minutė

Unikalus id

_gid

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

24 valandos

Unikalus id

_gali

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

30 s

Unikalus id

facebookid

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

Sesijos laikas

 

cookieconsent_status

funkciniai slapukai

paspaudus sutinku

1 mėn.

pasirinkta reikšmė


Duomenys, sukaupti pasitelkiant UAB „Vertimų projektai“ tinklalapių slapukus, gali būti naudojami siekiant pagerinti asmeninę patirtį bei, remiantis jūsų naršymo istorija ir susidomėjimo sritimis, pateikti jums tinkamesnį turinį.
UAB „Vertimų projektai“ neleidžia tretiesiems asmenims reklamuotis savo tinklalapyje, bet negali kontroliuoti reklamuotojų, kuriems interneto paslaugų teikėjai leidžia reklamuotis, kai naršote internete.
UAB „Vertimų projektai“ pagal įstatymą privalo gauti jūsų sutikimą dėl visų tipų slapukų, kuriuos UAB „Vertimų projektai“ naudoja.
Daugiau apie slapukų tvarkymą galite sužinoti apsilankę naršyklės funkcijoje „Pagalba“, savo mobiliojo įrenginio nustatymuose arba apsilankę www.aboutcookies.org, kuriame pateikiama išsami informacija apie slapukų tvarkymą populiariose naršyklėse.
 
Bendravimas socialiniuose tinkluose

Siekdami informuoti juos apie mūsų teikiamas paslaugas, Duomenų subjekto nuolat bendrauja socialiniuose tinkluose ir platformose kontaktui su ten registruotais klientais palaikyti bei potencialiais klientais ir vartotojais užmegzti.

Pabrėžiame, kad duomenys, skirti vartotojams už Europos Sąjungos ribų, gali būti apdorojami. Tai gali sukelti riziką vartotojams, nes, pvz. gali būti apsunkintas vartotojų teisių įgyvendinimas. JAV teikėjai, sertifikuoti „Privacy-Shield“ sistemoje, yra įsipareigoję laikytis ES privatumo standartų.

Išanalizavus vartotojo elgesį ir jį dominančias sritis, kuriami vartotojo profiliai. Vartotojų profiliai savo ruožtu gali būti naudojami pvz. tikslinėms reklamoms platformoje ir už jos ribų, tariamai atitinkančią vartotojų interesus, įjungti. Slapukai, registruojantys vartotojo elgesį ir interesus, šiuo tikslu paprastai išsaugomi vartotojų kompiuteriuose. Be to, naudojimo profiliuose gali taip pat būti saugomi ir nepriklausomai nuo vartotojų naudojamos įrangos duomenys (ypač jei vartotojai yra atitinkamų platformų nariai ir prisijungę prie jų).

Vartotojų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais, veiksminga informacija apie vartotojus ir bendravimas su vartotojais atitinka BDAR 6 dalies 1 f skiltyje pateiktas nuostatas. Jei atitinkamų paslaugų teikėjai prašo vartotojų sutikimo tvarkyti duomenis (tai yra, jie pareiškia savo sutikimą, pavyzdžiui, pažymėdami žymimąjį langelį arba patvirtindami mygtuką), teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu laikoma tvarka, aprašoma BDAR 6 dalies 1 a skiltyje ir 7 straipsnyje.

Dėl informacijos suteikimo ir vartotojų teisių gynimo rekomenduojame pirmiausia kreiptis į tiesioginius paslaugų teikėjus. Tik paslaugų teikėjai turi prieigą prie vartotojų duomenų ir gali tiesiogiai imtis tinkamų priemonių ir pateikti informaciją.
- Facebook - Privatumo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/, Atsisakymas: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

© 2019 ITgidas.lt . Visos teisės saugomos

Search